„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” – Albert Einstein

Program współpracy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 BTO z Nadleśnictwem Dojlidy
na rok szkolny 2023/24

 

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów ze specyfika zawodu leśnika,
 • przekazanie uczniom treści merytorycznych, związanych z zasadami prowadzenia gospodarki leśnej,
 • uświadomienie uczniom roli lasu i jego funkcji dla społeczeństwa
 • rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych poprzez poznawanie piękna Puszczy Knyszyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia, kształtowanie empatii, zainteresowania oraz opiekuńczego stosunku do leśnego świata roślin i zwierząt kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą,
 • rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę, kształtowanie właściwego zachowania w środowisku przyrodniczym;
 • kształtowanie wrażliwości na piękno natury;
 • kształtowanie świadomych, zrównoważonych działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody;
 • kształtowanie postaw proekologicznych, (argumentacja konieczności ochrony naturalnych zasobów przyrodniczych;
 • kształtowanie poczucia dumy z walorów przyrodniczych najbliższej okolicy; kształtowanie umiejętności korzystania z dobrostanu leśnego;

Cele szczegółowe:

 kształtowanie świadomości i postawy proekologicznej wśród młodych ludzi;  zapoznanie uczniów z rodzajami działań, jakich mogą się podjąć na rzecz lasu; – rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna i osobliwości Puszczy Knyszyńskiej oraz najbliższego lasu/otoczenia przyrodniczego;  kształtowanie sposobów dbania o środowisko leśne;

 • uświadamianie zagrożeń dla lasu na skutek niewłaściwego i lekkomyślnego zachowania człowieka; kształtowanie umiejętności rozróżniania drzew i zwierząt występujących w lesie (uwzględnienie gatunków chronionych);
 • poznanie historii lasów w Polsce oraz aktualnych zasobów leśnych, zasad gospodarowania lasami, poznanie terminologii leśnej i pracy leśników;
 • poznanie gatunków drzew leśnych i umiejętności ich rozpoznawania;
 • poznanie znaczenia roli lasu w życiu człowieka i zasad hodowli/zalesiania;
 • poznanie starych zawodów związanych z lasem np.: bartnik; – rozwijanie kreatywności wśród młodych ludzi;

Metody pracy:

 • metody podające (prelekcja, wykład)
 • metody problemowe (prace badawcze, zajęcia terenowe, obserwacje, warsztaty)
 • metody aktywizujące (nauczanie poprzez aktywny udział dzieci w naturalnym środowisku leśnym)

  Formy pracy:

  – wycieczki terenowe;

    – lekcje pokazowe pt. praca w lesie;

  • spotkania z pracownikami Nadleśnictwa Dojlidy;
  • udział w akacjach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Dojlidy;

  – zajęcia warsztatowe
  – udział w konkursach;

  Przewidywane efekty:

  • dbanie o leśną przyrodę;
  • zrozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków roślin i zwierząt;
  • rozpoznawanie i nazywanie roślin i zwierząt Puszczy Knyszyńskiej; podejmowanie działań proekologicznych (sprzątanie lasu, sadzenie drzew);
  • poznanie terminologii leśnej i pracy leśnika;
Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content