Nasze główne założenia

Szkoła dba o najwyższą jakość pracy dydaktycznej. Uprawnienia i umiejętności nauczycieli gwarantują spełnienie założeń przyjętych w programie nauczania. Nauczyciele rozwijają się zawodowo i nieustannie wzbogacają swoją wiedzę fachową w zakresie pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

SZKOŁA  POPRZEZ SWÓJ PROGRAM WYCHOWAWCZY, WYCHOWUJE UCZNIÓW NA LUDZI:

 • tolerancyjnych, wrażliwych i otwartych na świat
 • myślących twórczo i innowacyjnie
 • sprawnie komunikujących się
 • zmotywowanych do nauki i rozwoju

Program nauczania Szkoły opiera się na nowatorskim podejściu, które kształtuje umiejętność uczenia się, podejmowania trafnych decyzji, poszukiwania rozwiązań oraz kreatywnego i niezależnego myślenia. Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych u dzieci poprzez wzbogacenie zajęć o metodę projektu i metodę warsztatową.

SZKOŁA  ZAPEWNIA:

 • opiekę wychowawczą bazującą na indywidualnym podejściu do każdego ucznia
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
 • rozszerzoną naukę języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego
 • drugi język obcy jako obowiązkowy na każdym poziomie nauczania

REALIZUJEMY PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ MEN, WZBOGACONĄ O:

 • warsztaty twórczości i kompetencji IT
 • rozszerzoną naukę języków obcych
 • autorskie programy wychowawcze
 • projekty  grupowe
 • projekty interdyscyplinarne
 • międzynarodowe projekty edukacyjne

Z dziejów szkoły

      Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 w Białymstoku powołało do życia Społeczne Towarzystwo Oświatowe z dniem 01.09.1991 r. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki powierzono Kuratorowi Oświaty i Wychowania w Białymstoku.

Szkoła rozpoczęła pracę w trudnych warunkach lokalowych, nie miała własnego budynku dostosowanego do potrzeb placówki oświatowej. Organ prowadzący – Społeczne Towarzystwo Oświatowe (od marca 1994 r. Białostockie Towarzystwo Oświatowe) wydzierżawiło sale w trzech budynkach przy ulicy Gajowej. Naukę w szkole rozpoczęło 57 uczniów. Utworzono trzy klasy nauczania początkowego oraz zerówkę. W klasie 0 i I uczyło się po 16 osób , w klasie II -13 i III – 12. Pierwszym dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 został pan Piotr Górski. Kadra Pedagogiczna składała się oprócz dyrektora z czterech osób: pani Grażyny Perkowskiej wychowawczyni klasy I, pani Bożeny Szubzdy (obecnie Niechody) wychowawczyni klasy II, pani Małgorzaty Głoskowskiej wychowawczyni klasy III oraz pani Alicji Kaczyńskiej, która opiekowała się zerówką. 

Nauczyciele nawiązali współpracę z metodykami i wykładowcami Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wykorzystali aktualną wiedzę pedagogiczną i zorganizowali naukę w systemie blokowym. Odróżnili w ten nowoczesny sposób działalność społecznej szkoły od innych białostockich szkół. Nowatorska była też organizacja przerw miedzylekcyjnych, których ilość i długość zależała od wychowawców. Ponadto wprowadzono zwiększoną liczbę godzin lekcyjnych. Obowiązkowy od I klasy był język angielski, a dla chętnych zorganizowano zajęcia na basenie miejskim.

W 1993 r. Społeczna Szkoła nr 3 doczekała się własnej siedziby przy ulicy Kalinowej 5. Pierwszy września uczniowie powitali w nowo wyremontowanym budynku należącym wcześniej do Przedszkola Miejskiego. Utworzono dziewięć klasopracowni, salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, gabinet pielęgniarki i pedagoga. W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, Rada Szkoły zdecydowała, iż szkoła miała być (i nadal jest) zamykana podczas trwania zajęć lekcyjnych. Placówka rozszerzyła również w tym czasie, stopień organizacyjny tworząc klasy od I do VI. Liczba uczniów zwiększyła się do 110. Również grono pedagogiczne zasilili nowi nauczyciele.

Rok szkolny 1994/1995 przyniósł uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 zmiany w organizacji pracy. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Szkoły zadecydowała o wprowadzeniu do ramowego planu nauczania drugiego obcego języka – niemieckiego – w klasach V-VIII w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz jednej godziny zajęć z informatyki w klasach III-VIII. We wszystkich oddziałach zwiększono liczbę godzin wychowania fizycznego do czterech tygodniowo, w tym jedną godzinę przeznaczono na zajęcia na basenie.

Zadania szkoły zostały określone w statucie opracowanym w 1994 r., (zmodyfikowanym i zatwierdzonym uchwałą Zarządu Białostockiego Towarzystwa Oświatowego na posiedzeniu w dniu 14.01.2000 r.). Znalazł się tam zapis o prowadzeniu edukacji ekologicznej w klasach I-III w ramach przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze, a w kasach IV-VIII wprowadzono nowy przedmiot – ekologię. Powstała pracownia ekologiczna, w której dzieci mogły wykonywać doświadczenia, hodować zwierzęta i rośliny. Wśród uczniów został rozpisany konkurs na logo szkoły, który wygrała Kamila Skowronek. Szkoła uzyskała miano pierwszej zielonej szkoły w Białymstoku. 21.03.1996 r. po raz pierwszy odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Powołano następujące sekcje, które nazwano ministerstwami.:

•    Ministerstwo Kultury i Rozrywki zajmujące się współorganizacją imprez szkolnych, prowadzeniem konkursów przygotowywanych przez S.U.;
•    Ministerstwo Sportu i Nauki czuwające nad organizowaniem imprez sportowych w szkole, gromadzące informacje o sukcesach sportowych i naukowych kolegów oraz organizujące pomoc dla uczniów z kłopotami w nauce;
•    Ministerstwo Ekonomii prowadzące sprawy fi
nansowe, akcje charytatywne oraz trzymające piecze nad sklepikiem.

Samorząd Uczniowski stał się inicjatorem i wykonawcą wielu pomysłów w szkole, m.in. redagowania i wydawania gazetki szkolnej, otwarcia sklepiku uczniowskiego „MIKRO”. Rozpoczęcie działalności sklepiku poprzedziła ogólnoszkolna akcja reklamowa oraz sondaż dotyczący zapotrzebowania na produkty i samych klientów.

19 czerwca 1996 r. po raz pierwszy w historii mury Społecznej Szkoły Podstawowe nr 3 opuścili absolwenci klasy VIII. Społeczność szkolna zorganizowała z tej okazji uroczysty apel. Trzynastu uczniów otrzymało od młodszych kolegów pożegnalną różę.

8 stycznia 1999 roku ogłoszona została ustawa wprowadzająca reformę ustroju szkolnego, która powołała do życia gimnazja. Zarząd Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku uchwałą z dnia 30 września 1999 roku utworzył Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. W skład zespołu jako odrębne szkoły weszły Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Społeczne Gimnazjum nr 3. Do nowo powstałego gimnazjum zostało zapisanych 16 pierwszych absolwentów klasy VI szkoły podstawowej. Dyrektorem obu placówek została pani Barbara Galanter-Różańska. Również kadra pedagogiczna pozostała wspólna, liczyła 28 nauczycieli. W obu szkołach uczyło się 120 uczniów.

Zmieniają się czasy i modele wychowania, treści kształcenia i programy. Pozostają jednak wartości ponadczasowe, które szkoła kształci nie tylko w trakcie obowiązkowych zajęć, ale i w działalności pozalekcyjnej. Takimi wartościami są: wychowanie patriotyczne, regionalne i moralne dzieci. Poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoła stara się pogłębiać zainteresowania, aktywizować i rozwijać uczniów. Do dnia dzisiejszego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu Białegostoku, nie pozostają bierni na potrzeby świata i dzieci. Kilkakrotnie kwestowali w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, włączali się w zbiórkę pieniędzy i zabawek na rzecz Fundacji „Wszystko dla Dzieci”, „ Pomóż i Ty” „ Zdążyć z Pomocą”, „Góra Grosza”. W okresie Świąt Bożego Narodzenia aktywnie włączyli się w białostocką akcję „Pierwsza Gwiazdka” zorganizowaną przez Stowarzyszenie „ Droga”. Przeprowadzili świąteczną loterię, sprzedawali świece Caritas, sianko i ozdoby choinkowe. Otoczyli również troską bezdomne zwierzęta z białostockiego schroniska. Akcje charytatywne stały się już tradycją Społecznej Trójki.

Do dnia 31.08.2006 r. mury Zespołu Szkół Społecznych nr 3 opuściło 207 absolwentów. 

Na stanowisko dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej byli powoływani kolejno: Piotr Górski (od 01.09.1991 do 02.1997), Marek Danilewicz  (od 02.1997 do 02. 1998 ), Elżbieta Michalska (od 03.1998 do 08.1998 ), Barbara Korecka (od 08.1998 do 08. 1999 ) W sierpnia 1999 roku obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 3 w Białymstoku Białostockie Towarzystwo Oświatowe powierzyło pani Barbarze Galanter-Różańskiej. Obecnie (od 08.2005 roku ) funkcję tę sprawuje pani Bożena Niechoda.

W ciągu minionych lat Społeczna Trójka, w trakcie realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, stworzyła szkołę przyjazną uczniom i nauczycielom. Miarą skuteczności nauczania i dobrej pracy wychowawczej są niewątpliwie wysokie rezultaty uzyskiwane przez uczniów Społecznej Trójki w konkursach i olimpiadach regionalnych oraz ogólnopolskich. Szkoła kreując podstawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, wyszła naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i ich rodziców. Dobre samopoczucie uczniów, grona pedagogicznego i rodziców, poszukiwanie ciekawych form pracy, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym stały się ważnym celem szkoły.

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content