Matematyka pod lupą

                  Uczniowie naszej szkoły od września 2022 r. realizują autorki program „Matematyka pod lupą”.
                  Autorkami programu są nauczycielki matematyki oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Program został napisany ponieważ, głównym celem szeroko pojętej edukacji jest dobro dziecka. Rodzice i pedagodzy zawsze dążą do tego, by wspierać, pomagać, stwarzać jak najlepsze warunki do rozwoju tych najmłodszych i tych starszych. Właśnie taka myśl towarzyszyła podczas tworzenia programu. Edukacja matematyczna może sprawiać trudność na każdym etapie, dlatego rolą nauczycieli i rodziców jest odpowiednie nakierowanie i pomoc. I choć wyniki testów, sprawdzianów, egzaminów czy konkursów pokazują, że poziom umiejętności matematycznych jest bardzo wysoki wśród uczniów naszej szkoły, to postawiliśmy sobie cel rozwijania i doskonalenia tych czynności, które bywają dla niektórych trudne i problematyczne. Zintegrowane działania nauczycieli  matematyki i edukacji wczesnoszkolnej pozwoliły na całościowe podejście do nauczania już od klasy 0. Wyłuskanie szczegółowych problemów, które zauważamy na co dzień, stało się punktem wyjścia do opracowania celów naszego programu. Opisane działania są dostosowane do każdego z etapów kształcenia, co pozwoli nam na pomoc każdemu uczniowi.

Głównym celem programu  jest rozwijanie, doskonalenie i wspieranie kompetencji matematycznych uczniów naszej szkoły. Chcemy przede wszystkim:

  • rozwijać i doskonalić sprawność rachunkową,
  • rozwijać logiczne myślenie,
  • wdrażać do posługiwania się językiem matematycznym,
  • ukazywać wartość wiedzy jako podstawę do rozwoju umiejętności,
  • rozbudzać ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki,
  • wykorzystywać matematykę w życiu codziennym.

Pragniemy też zintegrować działania nauczycieli, rodziców i uczniów, by jak najpełniej móc realizować wyznaczone cele.

Głównym założeniem programu jest  podniesienie kompetencji matematycznych w zakresie: umiejętności rachunkowych, rozwiązywania  zadań tekstowych oraz logicznego myślenia. Program ma także na celu zwiększenie motywacji uczniów do samooceny i samodzielnego pokonywania trudności matematycznych. 

Wspólne cele realizowane będą na dwóch poziomach: klas 0 –III oraz klasy IV – VIII przy zastosowaniu różnorodnych dostosowanych do wieku metod i form pracy. Treści programowe odwołują się do wskazań podstawy programowej oraz poszerzają ją o dodatkowe zagadnienia.

Mamy nadzieję, że wdrażany przez nas program „Matematyka pod lupą” pozwoli pomóc naszym uczniom w opanowywaniu umiejętności matematycznych w jak najwyższym stopniu.

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content