ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/25

1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora szkoły.

2. Rodzice chcący zapisać  swoje dziecko do szkoły zobowiązani są uzupełnić podanie rekrutacyjne  i dostarczyć je do sekretariatu szkoły (druk podania  do pobrania).

3. Przyjęcie ucznia do klas „nowotworzonych” następuje  na podstawie kolejności złożenia podań rekrutacyjnych. Pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczących się w szkole, dzieci pracowników szkoły oraz dzieci absolwentów szkoły.

4. Dyrekcja szkoły może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę.

5. Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka do szkoły może pominąć kolejność  zgłoszeń w przypadku, gdy jest zaburzona równowaga płci w danej klasie.

6. Rodzice dzieci, które przyjmowane są do klasy pierwszej, zobowiązani są dostarczyć do szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej oraz wypełnioną przez siebie kartę informacyjną o dziecku.

7. Rodzice dzieci przyjmowanych do klasy 0 zobowiązani są do dostarczenia opinii wychowawcy grupy przedszkolnej oraz wypełnioną przez siebie kartę informacyjną o przyszłym uczniu przed podpisaniem umowy o naukę.

8. Przyjęcie ucznia do  klas istniejących następuje na podstawie rozmowy dyrektora z dzieckiem i jego rodzicem oraz świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i opinii wychowawcy klasy, do której uczęszcza  uczeń.  Dyrektor  może  podjąć  decyzję o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę z określonych przedmiotów. W pierwszej kolejności  przyjmowani będą uczniowie  osiągający  bardzo wysokie wyniki w nauce i rodzeństwa dzieci uczących się w naszej szkole.

9. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie wpisowego.  Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły. Wpisowe jest jednorazową opłatą za cały okres nauki i wynosi 2000 zł. Wpisowe wpłacane jest na podstawowe konto tj. BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁYMSTOKU nr 46 8060 0004 0080 3571 2000 0010

10. Rodzice uczniów mających opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka.

11. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w klasach.

* Podanie o przyjęcie do szkoły (tutaj)

* Karta informacyjna o przyszłym uczniu (tutaj)

* Polityka prywatności – RODO (tutaj)

Nasze sukcesy INFO
Zobacz nasze ostanie sukcesy na polu sportowym oraz naukowym
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Zobacz wszystkie
Skip to content